Položky: 0 Suma: 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky

AutPeMa s.r.o.
Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50 966 383
DIČ: 2120557087

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 43573/N
e-mail: vindecor@vindecor.sk
tel.: +421 907 332 200

 

ČL. I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV, DEFINÍCIE

 • 1.1. Predávajúcim je právnická osoba AutPeMa s.r.o. so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50 966 383; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 43573/N.
 • 1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • 1.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súvisiacimi predpismi.
 • 1.4. Podnikateľom sa rozumie:
  - osoba zapísaná v obchodnom registri,
  - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  - osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • 1.5. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené pre podnikateľov.
 • 1.6. Objednávkou sa rozumie návrh na uzatvorenie zmluvy adresovaný Predávajúcemu Kupujúcim
 • 1.7. Tovarom sa rozumejú produkty určené na predaj, zverejnené v Internetovom obchode https://www.vindecor.sk/ (ďalej len „internetový obchod“).
 • 1.8. Zmluvou sa rozumie zmluva, uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Tovar na základe Objednávky Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť cenu za Tovar podľa Objednávky. Za zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje aj záväzná Objednávka Tovaru.
 • 1.9. Zmluvná dokumentácia predstavuje súhrn všetkých dokumentov, dojednaní vykonaných v akejkoľvek forme, ktoré tvoria obsah právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a to najmä tieto VOP, Objednávkový list alebo jemu na roveň postavené dokumenty, Reklamačný poriadok, Záručné podmienky a iné ( napr. aj elektronická komunikácia).

 

ČL. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 2.1. Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji Tovaru prostredníctvom webového rozhrania dostupného na adrese internetového obchodu Predávajúceho. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a sú záväzné pre všetky zmluvné strany.
 • 2.2. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 •  

 

ČL. III. KÚPNA ZMLUVA

 • 3.1. Kúpna zmluva
 • 3.1.1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním Objednávky (návrh na uzatvorenie zmluvy) Kupujúcim prostredníctvom elektronického objednávkového systému v prostredí internetového obchodu https://www.vindecor.sk/ a následnou Akceptáciou Objednávky (prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy) Predávajúcim.
 • 3.1.2. Informácia o Prijatí Objednávky bude Kupujúcemu zaslaná automaticky na e-mail uvedený Kupujúcim. Informácia o Prijatí Objednávky predstavuje potvrdenie o úspešnom zrealizovaní objednávky Kupujúcim a o zaevidovaní objednávky v systéme Predávajúceho, nepredstavuje Akceptáciu Objednávky zo strany Predávajúceho.
 • 3.1.3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa z objektívnych dôvodov nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
 • 3.1.4. Vzniknutú zmluvu (vrátane ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zákonných dôvodov. Zmluva trvá do riadneho splnenia záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.

 • 3.2. Kúpna cena a platobné podmienky
 • 3.2.1. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a poplatkov za spracovanie platby pod., ktoré sú uvádzané osobitne a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný predávajúcemu zaplatiť náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 • 3.2.2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú zjavne omylom v dôsledku zjavnej chyby v písaní, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal potvrdenie o jeho objednávke. V takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
  - cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
  - u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
  - zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
 • 3.2.3. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Akciové ceny, zľavy na tovar nie je možné kombinovať navzájom ani s výhodami vernostného programu.
 • 3.2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej údajov a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.
 • 3.2.5. Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby a podmienky platby:
  - platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť/karta)
  - platba kartou prostredníctvom platobnej brány
  - platba prostredníctvom bankového prevodu
 • 3.2.6. Spôsob platby je závislý od voľby Kupujúceho.
 • 3.2.7. Kúpna cena platená bankovým prevodom sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej Kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kúpna cena splatná pred doručením Tovaru sa nepovažuje za zálohu.
 • 3.2.8. Ak sa dohodlo dodanie Tovaru Predávajúcim po častiach a tomu zodpovedajúce zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim po častiach, pričom Kupujúci sa dostane do omeškania so zaplatením časti kúpnej ceny za už dodanú časť Tovaru Predávajúcim, ide o podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci svoju povinnosť nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Predávajúci.
 • 3.2.9. Daňový doklad predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s tovarom alebo na e-mail zadaný kupujúcim.

 • 3.3. Práva a povinnosti
 • 3.3.1. Predávajúci je povinný:
  - dodať objednaný Tovar na základe záväznej objednávky Kupujúceho riadne a včas.
  - oznámiť Kupujúcemu Termín dodania Tovaru
  - previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru
 • 3.3.2. Kupujúci je povinný:
  - zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas.
  - previať Tovar v termíne oznámenom Predávajúcim. Prevzatie Tovaru písomne potvrdiť.
  - skontrolovať a prevziať Tovar a dokumentáciu k Tovaru v mieste odovzdania. Pokiaľ Kupujúci od skontrolovania upustí považuje sa Tovar za riadne odovzdaný a prevzatý.

 • 3.4. Vlastnícke právo
 • 3.4.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až okamihom úhrady celej Kúpnej ceny za dodaný Tovar vrátane príslušenstva, najskôr však prevzatím tovaru. Kupujúci je povinný až do doby, kedy sa stane vlastníkom Tovaru udržiavať na svoje náklady Tovar v riadnom stave, chrániť ho pred poškodením, krádežou, znehodnotením, nesmie ho predať, v prípade poškodenia, krádeže, znehodnotenia Tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. V prípade ak Kupujúci, ktorý nenadobudol k Tovaru vlastnícke právo poškodí Tovar, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opravou a/alebo poškodením Tovaru. Nárok Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 • 3.4.2. Kupujúci je povinný zaobchádzať s Tovarom šetrne a používať ho na určený účel v súlade s návodom použitia a pokynmi Predávajúceho a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • 3.4.3. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie, zničenie Tovaru prechádza na Kupujúceho v momente prevzatia Tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť Tovar prevziať, ale v rozpore so Zmluvoutak neurobil.

 • 3.5. Doručenie a dodacie podmienky
 • 3.5.1. Predávajúci zaisťuje alebo sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  - zasielanie prepravnou službou/poštovým podnikom
 • 3.5.2. Tovar je expedovaný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Dodaciu lehotu môže Predávajúci vo výnimočných prípadoch jednostranne predĺžiť a to aj opakovane. O dodacej lehote, termíne dodania bude Kupujúci informovaný e-mailom.
 • 3.5.3. Miesto odberu/doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky a voľby Kupujúcim. Za splnenie záväzku Predávajúceho v zmysle bodu 3.3.1 VOP sa považuje dodanie tovaru na Kupujúcim určené miesto odberu/doručenia.
 • 3.5.4. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a prevziať Tovar.
 • 3.5.5. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar i po častiach.
 • 3.5.6. Ak z povahy veci alebo ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci vec na prepravu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a jej úplnosť. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 • 3.5.7. Pokiaľ Predávajúci nemôže Tovar na dohodnutom mieste a v termíne dodania odovzdať Kupujúcemu z dôvodu, že tento neposkytol potrebnú súčinnosť, Predávajúci je oprávnený opakovane účtovať Kupujúcemu dopravu a dodanie Tovaru.
 • 3.5.8. Kupujúci, alebo osoba oprávnená na prevzatie tovaru podpisom Preberacieho listu potvrdzujú, že prevzali Tovar v správnom množstve, akosti, vyhotovení, bez známok závad a poškodení.
 • 3.5.9. V prípade ak Kupujúci zistí pri prevzatí Tovaru nekompletnosť, poškodenie, vadu, zámenu, chybu vo vyhotovení, resp. iný rozpor v Objednanom a v dodanom Tovare je povinný zistenia zapísať do Dodacieho listu/Faktúry a písomne alebo elektronicky spolu s číslom zásielky (v prípade poškodenia zásielky aj fotografiou zásielky) uplatniť reklamáciu do 3 pracovných dní na adrese vindecor@vindecor.sk.
 • 3.5.10. Nepodpísanie Preberacieho listu alebo jeho bezdôvodne odmietnutie podpísania zo strany Kupujúceho nemá vplyv na riadne dodanie Tovaru, pokiaľ Predávajúci dodržal povinnosti zo Zmluvy týkajúce sa dodania Tovaru.
 • 3.5.11. Predávajúci môže dodanie Tovaru uskutočniť aj prostredníctvom služieb dopravcu.
 • 3.5.12. Predávajúci nezodpovedá za omeškané dodanie Tovaru, pokiaľ je meškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. (prekážky alebo následky takýchto prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle Predávajúceho, bránia pri plnení povinností Predávajúceho, zároveň nie je možné rozumne predpokladať, že by takúto prekážku alebo jej následok odvrátil alebo prekonal alebo , že by v dobe vzniku povinnosti dodať tovar túto prekážku predvídal).
 • 3.5.13. V prípade zásahu vyššej moci, výpadku informačného systému, Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 • 3.6. Odstúpenie od zmluvy
 • 3.6.1. Odstúpenie od zmluvy-spotrebiteľ:
  - Kupujúci - spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade zmluvy uzavretej na diaľku mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V uvedenej lehote je nevyhnutné o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informovať Predávajúceho. Kupujúci môže na tento účel využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na https://www.vindecor.sk/ alebo formulár zaslaný Predávajúcim pri potvrdení Objednávky na e-mail Kupujúceho. Informáciu o odstúpení od zmluvy je možné zaslať na e-mail vindecor@vindecor.sk
  - Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu AutPeMa s.r.o, Kapusnícka 349, 955 01 Nemčice alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  - Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a rovnako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Zásielky zaslané ako dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcemu je odporúčané zasielať zásielky doporučene.
  - Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr.za zníženie hodnoty tovaru sú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu).
  - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
  - Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Spôsob vrátenia platby závisí od voľby spotrebiteľa, prípadne platby budú vrátené rovnakým spôsobom aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe.
  - Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  - Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 • 3.7. Záručné podmienky
 • 3.7.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
 • 3.7.2. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo).
 • 3.7.3. Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

 • Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia
 • 3.7.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • 3.7.5. Záručná doba v prípade spotrebiteľov je:
  - 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  - na použitý tovar 12 mesiacov (tovar označený ako použitý)
 • 3.7.6. Záručná doba v prípade podnikateľov je:
  - 12 mesiacov
  - na použitý tovar 6 mesiacov (tovar označený ako použitý)
 • 3.7.7. V prípade reklamácie uplatnenej spotrebiteľom, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v týchto VOP.
 • 3.7.8. Na kupujúceho podnikateľa sa vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.

 

ČL. IV. REKLAMÁCIA TOVARU

 • 4.1. Kontrola tovaru pri prevzatí:
 • 4.1.1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť zásielky, poškodenie zásielky) podľa priloženého prepravného listu. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
 • 4.1.2. V prípade prevzatia zásielky je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť zjavné vady (množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru) e-mailom na adresu: vindecor@vindecor.sk Dodatočnú neskoršiu reklamáciu zjavných vád - neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky - bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 • 4.2. Uplatnenie reklamácie:
 • 4.2.1. Reklamáciu je možné uplatniť poštou na adrese AutPeMa s.r.o, Kapusnícka 349, 955 01 Nemčice , Slovenská republika , prípadne e-mailom na adrese vindecor@vindecor.sk prostredníctvom reklamačného protokolu dostupného na https://www.vindecor.sk/ Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený,aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj prípadnej vady tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena, dobropis). Zásielky zaslané ako 6 z 7 dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcemu je odporúčané zasielať zásielky doporučene.
 • 4.2.2. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o vybavení reklamácie. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
 • 4.2.3. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

 • 4.3. Výluky
 • 4.3.1. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté:
  - nedodržaním návodu na skladovanie, údržbu;
  - mechanickým poškodením tovaru
  - vady vznikli nesprávnym skladovaním alebo používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  - tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  - Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám, alebo vadu spôsobila tretia osoba,
  - Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru,
  - tovar je reklamovaný po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
  - vady vzniknú po uplynutí doby životnosti tovaru

 • 4.4. Spôsob vybavenia reklamácie - Spotrebiteľ:
 • 4.4.1. Pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerne nákladné pre predávajúceho vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • 4.4.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci v prípade odstrániteľnej vady, ak však kupujúci z dôvodnou opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • 4.4.3. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • 4.4.4. Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.
 • 4.4.5. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 • 4.4.6. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 4.4.7. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti zachyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
 • 4.4.8. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 • 4.4.9. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
 • 4.4.10. Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo počtom použitia, či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.
 • 4.4.11. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

 

ČL. V. KOMUNIKÁCIA

 • 5.1. Na komunikáciu kupujúci môže využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Prosíme vás však, aby ste prednostne využívali možnosť komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu, najmä pre urýchlenie a efektivitu komunikácie a ako alternatívu k listovým zásielkam ‒ ďakujeme, že šetríte životné prostredie. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na adrese vindecor@vindecor.sk tel.: +421 907 332 200.

 

ČL. VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 6.1. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („ARS “), ak sme na vašu žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo sme na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh môžete podať príslušnému subjektu ARS; Vaša možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6.2. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môžete, ak ste spotrebiteľom, využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 6.3. Orgán dozoru, ktorému podlieha naša činnosť, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom na Prievozskej 32, 820 07 Bratislava.
 • 6.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 18/10/2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.